Devlete A?HM’de görev süresi dolan Türk yarg?ç I??l

Devlete “katil” dedi, ?imdi devleti temsil edecek

A?HM’de görev süresi dolan Türk Yarg?ç’?n yerine belirlenen 3 adaydan biri olan
Necati Polat, devleti “katil” olarak niteleyen bildiriye imza atm??t?.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Türkiye, A?HM’de görev süresi dolan Türk yarg?ç I??l Karaka?’?n yerine 3 yeni
aday belirledi. Avrupa Konseyi’ne bildirilen listede; Prof. Necati Polat, Prof.
Selami Kuran ve ö?retim görevlisi Selma Öztürk P?nar yer ald?.

Liste D??i?leri Bakanl??? taraf?ndan Avrupa Konseyi’ne bildirildi. Avrupa
Konseyi Parlamenterler Meclisi 3 adaydan birini seçecek. Yeni yarg?ç
belirlenene kadar Türkiye ad?na 2008’den beri A?HM’de bulunan I??l Karaka?
görevine devam edecek.

Bildiride imzas? var

AH?M’e aday gösterilen üç isimden biri olan Necati Polat, 1963 Elaz??
do?umlu. ODTÜ Uluslararas? ?li?kiler Bölümü ö?retim üyesi. Uluslararas? hukuk,
sosyal bilimler felsefesi ve siyaset teorisi konular?nda uzman.

Polat, 2011 y?l?nda 11. Cumhurba?kan? Abdullah Gül taraf?ndan Atatürk
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yüksek Dan??ma Kurulu üyeli?ine atanm??t?.

Polat’?n çok tart???lan “Bar?? için akademisyenler bildirisinde” imzas?
bulunuyor.

Bildiri

Türkiyeli 2225, uluslararas? 356 imza

“Bu ülkenin akademisyen ve ara?t?rmac?lar? olarak bu suça ortak
olmayaca??z!

 

Türkiye
cumhuriyeti; vatanda?lar?n? sur’da, silvan’da, nusaybin’de, cizre’de, silopi’de
ve daha pek çok yerde haftalarca süren soka?a ç?kma yasaklar? alt?nda fiilen
açl??a ve susuzlu?a mahkûm etmekte, yerle?im yerlerine ancak bir sava?ta
kullan?lacak a??r silahlarla sald?rarak, ya?am hakk?, özgürlük ve güvenlik
hakk?, i?kence ve kötü muamele yasa?? ba?ta olmak üzere anayasa ve taraf oldu?u
uluslararas? sözle?meler ile koruma alt?na al?nm?? olan hemen tüm hak ve
özgürlükleri ihlal etmektedir.

bu kas?tl? ve planl? k?y?m türkiye’nin kendi hukukunun ve türkiye’nin taraf
oldu?u uluslararas? antla?malar?n, uluslararas? teamül hukukunun ve
uluslararas? hukukun emredici kurallar?n?n da a??r bir ihlali niteli?indedir.

devletin ba?ta kürt halk? olmak üzere tüm bölge halklar?na kar??
gerçekle?tirdi?i katliam ve uygulad??? bilinçli sürgün politikas?ndan derhal
vazgeçmesini, soka?a ç?kma yasaklar?n?n kald?r?lmas?n?, gerçekle?en insan
haklar? ihlallerinin sorumlular?n?n tespit edilerek cezaland?r?lmas?n?, yasa??n
uyguland??? yerde ya?ayan vatanda?lar?n u?rad??? maddi ve manevi zararlar?n
tespit edilerek tazmin edilmesini, bu amaçla ulusal ve uluslararas? ba??ms?z
gözlemcilerin y?k?m bölgelerinde giri?, gözlem ve raporlama yapmas?na izin verilmesini
talep ediyoruz.

müzakere ko?ullar?n?n haz?rlanmas?n? ve kal?c? bir bar?? için çözüm yollar?n?n
kurulmas?n?, hükümetin kürt siyasi iradesinin taleplerini içeren bir yol
haritas?n? olu?turmas?n? talep ediyoruz. müzakere görü?melerinde toplumun geni?
kesimlerinden ba??ms?z gözlemcilerin bulunmas?n? talep ediyor ve bu gözlemciler
aras?nda gönüllü olarak yer almak istedi?imizi beyan ediyoruz. siyasi iktidar?n
muhalefeti bast?rmaya yönelik tüm yapt?r?mlar?na kar?? ç?k?yoruz.

devletin vatanda?lar?na uygulad??? ?iddete hemen ?imdi son vermesini talep
ediyor, bu ülkenin akademisyen ve ara?t?rmac?lar? olarak sessiz kal?p bu
katliam?n suç orta?? olmayaca??m?z? beyan ediyor, bu talebimiz yerine gelene
kadar siyasi partiler, meclis ve uluslararas? kamuoyu nezdinde temaslar?m?z?
durmaks?z?n sürdürece?imizi taahhüt ediyoruz.”

FETÖ ve PKK çevreleri sevindi

Necati Polat’?n AH?M’e aday gösterilmesi, FETÖ ve PKK’l? kesimlerde heyecana
neden oldu. Bu kesimin gazete ve internet siteleri, Necati Polat’?n AH?M
üyeli?ine seçilmesinin kendileri aç?s?ndan bir avantaj olaca??n? gizlemediler.

FETÖ ve PKK çevrelerinin Türkiye’yi ?ikâyet ya?muruna tuttu?u A?HM’de devleti,
kendisine “katil” diyen bir ismin temsil edecek olmas? hatta Türkiye hakk?nda
“katil” hükmü verecek olmas? çok dü?ündürücü.

x

Hi!
I'm Barry!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out