‘Dirili?: ediliyor. KUT YEN?DEN ?N?A ED?LD? Dizi, muhte?em

‘Dirili?:
Ertu?rul’ ve ‘Payitaht Abdülhamid’ gibi dizileri ile tarihi yap?mlarda dünya
standartlar?n?n bile üzerine ç?kan TRT, bugünden itibaren ‘Mehmetçik: Kut-ül
Amare’ adl? yeni dizisiyle izleyicinin kar??s?na ç?kacak.
Dizide; vatan? için her türlü fedakarl??? göze alan Osmanl? Devleti’nin efsanevi
komutanlar?ndan Süleyman Askeri’nin komuta etti?i Osmanc?k Taburu ve dizinin
ana karakterlerinden ‘Mehmet’in silah arkada?lar?yla birlikte, zorlu Irak
co?rafyas?nda ?ngilizler’e kar?? verdikleri destans? mücadeleleri ve
kahramanl?klar? konu ediliyor.

KUT YEN?DEN ?N?A ED?LD?
Dizi, muhte?em prodüksiyonu ile de göz kama?t?r?yor.
TRT’nin ba?ar?l? genel müdürü ?brahim Eren, dizi için ?stanbul Riva’da
Türkiye’nin en büyük film platosunun kuruldu?unu belirterek, “Irak’taki
Kut ?ehri neredeyse yeniden in?a edildi. Bu dev plato d???nda;
?stanbul, ?zmir ve ba?ka ?ehirlerdeki tarihi mekanlarda da çal???ld?.
Dizi için binlerce çad?r, tüfek, silah ve mühimmat üretildi” ifadelerini
kulland?.
Eren, bundan sonraki projeler için de ipucu verdi:
“Dünya markas? olma yolunda kararl? ad?mlarla ilerliyoruz.
Yapt???m?z dizilerde ç?tay? her seferinde yukar? ta??yoruz.
?zlenme oranlar?m?z ve gelen olumlu tepkiler, bizi yeni projeler için ayr?ca
motive ediyor.
‘Kut’ül Amare’ ile ba?lad???m?z ‘Mehmetçik’ serisiyle, Birinci Dünya Sava??
süresince ya?anan bize ait di?er kahramanl?k öykülerini de ekrana
ta??yaca??z.”

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

OYUNCULARA
ASKER? E??T?M
Yap?mc?l???n? Bozda? Film, yönetmenli?ini ise Mustafa ?evki Do?an’?n üstlendi?i
dizinin ba?rollerinde Kaan Ta?aner, ?smail Ege ?a?maz, ?lker Aksum, Gamze
Özçelik ve Serdar Gökhan yer al?yor. Yap?mda, 35 ana oyuncu ve 160 ki?ilik özel
bir aksiyon ekibi yer al?yor.
Oyuncu ve aksiyon ekibi, Türkiye’nin en iyi askerleri taraf?ndan alt? ay
boyunca at binme, gö?üs gö?se çarp??ma ve çöl ?artlar?nda mücadele gibi 19’uncu
yüzy?ldaki Osmanl? askerlerinin ald??? tüm e?itimlere tabi tutuldular.
‘Mehmetçik: Kut-ül Amare’, bu ak?am 20.00’de TRT 1’deki ilk bölümüyle izleyici
kar??s?na ç?kacak.

*

Mehmetçik
Kut’ül-Amare dizisi, Birinci Cihan Harbi’ne haz?rlanan Osmanl? devletinde, tek
hayalleri devletin yeniden dirili?i ve kurtulu?u olan, gönlünde vatan
sevdas?ndan ba?ka bir ?ey bulunmayan Mehmet ve arkada?lar?n?n destans?
hikâyesini konu al?yor. Darülfünun talebesi olan Mehmet, vatan? için her türlü
fedakarl??? ve çabay? göstermekten geri durmaz. Bu amaçla ba??nda Süleyman
Askeri Bey’in bulundu?u ve en kabiliyetli askerlerin seçildi?i Osmanc?k
Taburu’na kat?l?p cepheye gitmek için büyük bir mücadele gösterir. ?hti?aml?
bir devletin varislerine b?rakt??? son destan olan Kut’ül Amare Zaferi’ni konu
alan dizi, Mehmet karakterini merkezine alarak her an? heyecan, aksiyon ve
derin duygularla yo?rulmu? hikâyesiyle seyirciyle bulu?acakt?r. Bunun yan?nda
Mehmet’in, vatan için can?n? ortaya koyarken kar??s?na ç?kacak Zeynep ile ya?ayacaklar?
sevda ise, çöle yaz?lan bir a?k destan? olacakt?r. Mehmet, ba??nda Süleyman
Askeri Bey’in bulundu?u Osmanc?k Taburu’yla birlikte Arap co?rafyas?nda büyük
bir mücadele gösterecektir. Bölgede yapt?klar?yla Osmanc?k Taburu içinde büyük
bir kahraman haline gelecektir. Mehmet kahramanl?klar? ?ngilizlerin oyunlar?n?
bozacak ve Kut’ül Amare destan?n?n mimar? olacakt?r. Osmanl? Devleti’nin,
?ngilizleri Kut’ül-Amare’de ku?at?p teslim almas?nda can?n? ortaya koyacak olan
Mehmet ile birlikte Osmanc?k Taburu’nun di?er kahraman askerleri de yak?ndan
tan?t?lacakt?r. Ayn? zamanda Osmanl? Devleti askerleriyle, ?ngiliz askerleri
aras?nda çöllerde, da? ba?lar?nda, nehirlerde ya?anan amans?z mücadele tarihi
kaynaklara dayan?larak anlat?lacakt?r.

x

Hi!
I'm Barry!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out