K?l sokumumda a?r? olu?uyor.”, “Vücudumun orta hatt?nda bir

K?l dönmesi hayat?m?z? olumsuz etkileyen en önemli hastal?klardan bir tanesi.Hastal???n sebepleri aras?nda; a??r? kilo, hareketsiz ya?am, uzun süreli oturarak i? yapma, yo?un saç ve vücut k?l? ile hijyen kurallar?na uymamak görülmektedir. Deneyimsiz ellerde ameliyats?z k?l dönmesi tedavisi kötü sonuçlar do?urmaktad?r. Tan? genellikle hasta ?ikayetleri ile beraber fizik muayene ile konulur.Hastalar?m?z bu hastal??? tarif ederken; “Dönem dönem kuyruk sokumumda a?r? olu?uyor.”, “Vücudumun orta hatt?nda bir ya da daha fazla delik var.”, “Kuyruk sokumum enfeksiyon kapt?.”, “Apse ve ?i?lik hissediyorum. Can?m yan?yor ve dokunam?yorum.” ?eklinde ifadeler kullanmaktad?r.Bunlardan bir yada bir kaç?n?n olmas? pilonidal sinüs(k?l dönmesi) hastal???n? akla getirmektedir.Genel cerrahi hastal?klar? aras?nda tedavi sonras?nda sosyal ve i? hayat?na dönü? süresi en uzun hastal?klardan bir tanesi k?l dönmesi hastal???d?r. Hastalar uzun süre oturmazlar ve pansumanlar? uzun süre devam eder.KIL DÖNMES?NDE B?L?MSEL YÖNTEMLERLE AMEL?YATSIZ TEDAV?LER MÜMKÜNDÜR!Fenol yöntemi;K?l dönmesinde kullan?lan ameliyats?z tedavi yöntemidir. Fenol uygulamas?n?n yapt???m?z vakalarda %83 e varan ba?ar? izlenmi?tir. Tedavi için hastal?kl? doku etkin bir biçimde temizlenmektedir. Hastal?kl? dokunun ç?kar?lmas?n?n ard?ndan doku bo?lu?u k?l köklerini öldüren bir ajan ile doldurulur.LAZER YöntemiAmeliyats?z k?l dönmesi tedavi tekniklerinden bir di?eri Lazer yöntemidir. Çe?itli lazerlerle k?l köklerinin ve etraf?ndaki dokunun, dairesel yay?lan ???nlar sayesinde yak?lmas? ve bu yanma esnas?nda dokular?n yap??arak kapanmas? sa?lanmaktad?r. “Laft” olarak adland?r?lan bu yöntemle hastalar?m?z?n a?r? ve tekrarlama oranlar? büyük ölçüde azalmakta, çok k?sa bir zaman içinde sa?l???na kavu?maktad?r.

x

Hi!
I'm Barry!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out