Zak?ad suwnicy na stanowisko monta?owe w celu umieszczenia

Zak?ad
produkcyjny, EVENYA wyposa?ony jest w najnowsze technologie produkcji rur
preizolowanych o wysokiej wydajno?ci i jako?ci. Naturalnie wszystkie produkty
posiadaj? certyfikat ISO 9001, który jest dowodem wysokiej jako?ci.

            W produkcji wykorzystuje si?
najnowocze?niejsze maszyny oraz know-how z  Norwegii, Belgii i Szwajcarii, co pozwala na
zapewnienie szybkich i elastycznych dostawy ca?ego wachlarza produktów
oferowanych przez Evenya Polska Sp z o.o. Polska. Po??czenie systemem SAP z fabryk?
macierzysta w Szwajcarii pozwala nam optymalizowa? procesy w produkcji,
logistyce i sprzeda?y.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

            Rury os?onowe z polietylenu HDPE
produkowane s? w wydzielonym pomieszczeniu hali, zwanym ekstruderem, w procesie
wyt?aczania, za pomoc? dwóch ?limakowych wyt?aczarek. Granulat polietylenu ze
stosowanymi dodatkami, podawany jest pneumatycznie ze zbiorników do leja
zasypowego wyt?aczarki i na wyt?aczarce prowadzi si? wyt?aczanie rur. Gotowe
rury HDPE magazynowane s? na zewn?trz hali na wyznaczonym sk?adowisku. Przed
rozpocz?ciem procesu produkcyjnego rury os?onowe HDPE s? transportowane na
wewn?trzne stanowisko sk?adowania (magazyn dzienny rur os?onowych HDPE).

            Przed przyst?pieniem do procesów
uzbrajania rur stalowych i piankowania, powierzchnia tych rur wymaga
oczyszczenia. Oczyszczanie powierzchni realizowane jest technik? ?rutowania.

            Rury stalowe, po operacji
oczyszczania ?rutem, s? transportowane do wewn?trznego sk?adu magazynowego za
pomoc? urz?dzenia na przeno?niku rolkowym z nap?dem, który sk?ada si? z 21
rolek, gdzie ka?da rolka posiada w?asny nap?d. Nast?pnie rury te uzbrajane s? w
elementy dystansowe i druty alarmowe.

            Nast?pnie rury stalowe, uzbrojone w
??czniki dystansowe oraz sygnalizatory alarmowe, transportowane s? za pomoc?
suwnicy na stanowisko monta?owe w celu umieszczenia ich w rurze os?onowej HDPE.
Przygotowana rura stalowa zostaje wsuni?ta za pomoc? ko?owrotu na wcze?niej
przygotowan? rur? p?aszczow?. Nast?pnie zestaw rur transportowany jest suwnic?
na specjalnych zawiesinach, na stó? do piankowania, na którym dochodzi do
za?o?enia na oba ko?ce rur zamkni??-specjalnych os?on do wt?aczania pianki. Po
za?o?eniu os?on, rury przetaczane s? na stanowisko do piankowania, gdzie
przestrze? pomi?dzy rur? stalow?, a rur? os?onow? wype?niana jest piank? PUR.
Rury podwieszone z dwóch ko?ców posiadaj? rozstaw taki sam jak na stole.
Po ich po?o?eniu, dwóch hakowych Wypina rury z zawiesi i suwnicowy (obs?uguj?cy
równie? stó? i g?owic? piankuj?c?) odstawia suwnic? na bok (sterowanie
pilotem). 

x

Hi!
I'm Barry!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out